Kommuns effektivitet 2012-2014

En kommun som är effektiv hanterar kommunens resurser på ett sätt som ger bästa kvalitativa värde för de tillgängliga resurserna utifrån ett medborgarperspektiv. Det kräver ett aktivt ansvarstagande för ekonomiska resurser, personella resurser och prioriteringar utifrån kvalitativa aspekter. En kommun som kan visa att den är effektiv skapar legitimitet hos medborgarna.

För att ge en snabb överblick över hur Degerfors står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre färger. Siffrorna anger hur stor andel/procent/dagar resultatet uppgår till. Finns inte vare sig färg eller siffror innebär detta att mätningen inte genomförts i Degerfors angivet år.


Grön anger att Degerfors ingår
bland de 25% bästa i jämförelsen 


Gul anger att Degerfors ingår bland de 50% i mitten i jämförelsen


Röd anger att Degerfors ingår bland de 25% sämsta i jämförelsen

Mått 201220132014Kommentarer (avser senaste mätningen om inget annat anges)
16Kostnaden för inskrivet barn i förskolan, Tkr129126132Beloppet ökar i takt med allmän kostnadsökning men avståndet till snittkostnad har minskat.
17aElever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik hemkommun, genomsnittlig andel (%) 9192Snittet för riket är även detta 92%.
17bElever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk och matematik, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 606559Snittet för riket är 68%.
17cElever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) 9091Snittet för riket är 94%.
17dElever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i engelska, hemkommun, andel (%) 9093Snittet för riket är 92%.
17eElever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%) 9391Snittet för riket är 90%.
17fElever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)596158Snittet för riket är 73%.
17gElever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%)606960Snittet för riket är 63%.
18Andel behöriga elever i åk. 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet, %858279Även snittet för riket har sjunkit om än inte i lika stor omfattning. Detta kan delvis förklaras av ett nytt betygssystem.
19Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.717571Snittet för riket ligger på 76%.
19bElevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5. 8885Snittet för riket är 88%.
20Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, Tkr411415402Kostnaden per betygspoäng sjunker i takt med att meritvärdena (betygen) ökar, vilket de gjort senaste året.
20bKostnad i förhållande till andel elever som uppnått målen i åk. 9 i kommunala skolor, kr/%102711881291 
21Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, %74,677,077,6Rikssnitt är 78,3 % med en spridning mellan 50,7 - 93,2 %.
22Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram, Tkr/elev173427 
23Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?   Se separat redovisning.PDF (pdf, 195.6 kB)
24Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 574567Beloppet bör ses något i relation till kostnaden för hemtjänst då vissa kostnader inte kunnat fördelas på ett helt korrekt sätt.
25Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, (%)878983Snittet för riket är 84%.
26Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?    Se separat redovisning.PDF (pdf, 197.8 kB)
27Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Tkr 327360Beloppet bör ses något i relation till kostnaden för särskilt boende då vissa kostnader inte kunnat fördelas på ett helt korrekt sätt.
28Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, %909191Snittet för riket är 91 %.
29Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?   Se separat redovisning.PDF (pdf, 196.5 kB)
Senast uppdaterad 2015-02-11
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934