Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Degerfors kommun behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

Kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns rättsligt stöd i GDPR eller annan lag.

Du godkänner genom att skicka

Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande eller annan rättslig grund. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Degerfors kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift.

Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Degerfors kommun gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Degerfors kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om förskoleplats eller bygglov. Om du skickar e-post till Degerfors kommun eller kontaktar oss på till exempel Facebook eller webbplatsen, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium).

Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Degerfors kommun.

Degerfors kommun ser alltid till att ha en rättslig grund när dina personuppgifter behandlas. En rättslig grund kan vara sådant som framgår av lag, men även avtal, myndighetsutövning och allmänt intresse är rättsliga grunder.

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan.

Du har även rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv kontakta oss och begära ett s.k. registerutdrag för att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. För att begära ett registerutdrag kontaktar du kommunen genom kommun@degerfors.se eller genom att ringa 0586-481 00.

Om dina uppgifter hos Degerfors kommun är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan inte heller radera uppgifter där det finns legitima skäl till varför uppgifterna sparas.

Har du lämnat samtycke till att vara med på foton som kommunen tagit kan du när som helst återkalla samtycket. Kommunen är då skyldiga att sluta använda fotona du är med på samt radera de foton som finns digitalt.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

De parter som har tillgång till dina uppgifter är kommunen och kommunens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra parter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga. Sådana handlingar ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med dataskyddsförordningen.

Kommunens handlingar gallras enligt arkivlagen och enligt de gallringsplaner som är fastställda av kommunstyrelsen och dess nämnder.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom kommunen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom kommunen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Mer information hittar du på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Begär registerutdrag från Degerfors kommun

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ett registerutdrag om behandling av dina personuppgifter. Vid begäran behöver vi säkerställa din identitet. Då vi inte har någon e-tjänst där vi elektroniskt kan säkerställa din identitet så kommer vi hantera det på följande sätt:

  • Begäran ska undertecknas av dig och skickas in till den nämnd du begär ut registerutdrag ifrån. Registerutdraget skickas i regel ut inom en månad från begäranstillfället. Om det tar längre till ska du få information om det samt av vilken orsak fördröjningen beror på.
  • Registerutdraget kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter så kommer uppgifterna att skickas med rekommenderad post.
  • Om vårdnadshavare för minderåriga barn begär ut registerutdrag så ska båda vårdnadshavarna underteckna begäran. Om vårdnadshavare bor på olika adresser så kommer registerutdraget skickas till den adress där barnet är folkbokfört.
  • Om du istället önskar hämta ut ditt registerutdrag i kommunhuset så behöver en överenskommelse ske om datum och tid så att handläggare kan lämna ut uppgifterna och säkerställa identitet. Du kommer därför behöva visa legitimation vid mottagandet av uppgifterna.

Begäran registerutdrag från Degerfors kommunPDF (länk till pdf)