Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. På den digitala anslagstavlan publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i nämndhusets entré.

Anslag/bevis Östra Värmlands överförmyndarnämnden sekretess 2018-04-23
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-23
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-14

Justerade paragrafer: §§ 26-29 sekretess §§ 30-38

Förvaring av protokollet: Pärm på överförmyndarkontoret

Lena Rehn, sekreterare

Anslag/bevis Östra Värmlands överförmyndarnämnden 2018-04-23
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-23
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-14

Justerade paragrafer: §§ 26-29 sekretess §§ 30-38

Förvaring av protokollet: Pärm på överförmyndarkontoret

Lena Rehn, sekreterare

Anslag/bevis Kommunfullmäktige 2018-04-23
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-23
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-14

Justerade paragrafer: §§ 19-43

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Servicenämnden 2018-04-05
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-20
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-14

Justerade paragrafer: §§ 18-32

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Granskning av detaljplan

Förslag till detaljplan för Medborgarplatsen - del av Agen 1:1 (ny infart till torget) finns tillgängligt för granskning under perioden 20 april – 14 maj 2018.
Planområdet är beläget mitt i Degerfors centrum. Syftet med planen är att möjliggöra en ny infart från väg 205 till Medborgarplatsen samt möjlighet att anlägga 10-15 nya parkeringsplatser på del av nuvarande torgyta. Den nya tillfarten ansluter till befintlig parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till förändringen är att skapa nödvändig tillgänglighet och därmed förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad omfattning i det så kallade ”Coophuset”.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under 15/11 – 6/12 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Några mindre kompletteringar infördes i planbeskrivningen inför granskningen. En första granskning genomfördes 16/12 2016 – 13/1 2017. Eftersom länsstyrelsen, som bevakar statliga intressen likväl som säkerhet och hälsa, klargjorde att detaljplanen skulle komma att överprövas avseende trafik-säkerheten vid ett antagande valde kommunen att inte besluta om antagande utan låta detaljplanen ligga vilande. Efter nya överläggningar med Trafikverket har vissa revideringar och kompletteringar gjorts i planförslaget och en ny granskning genomförs nu.

Ett PM med kompletterande information har upprättats.

Det planförslaget medger bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
Planhandlingarna finns tillgängliga på biblioteket (Folkets hus Degerfors), Nämndhuset (torget Degerfors) och på kommunens hemsida: www.degerfors.se/planarbete

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 14 maj 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Anslag/bevis Kultur- och utbildningsnämnden 2018-04-04
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-18
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-11

Justerade paragrafer: §§ 17-33

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-11
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-19
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-11

Justerade paragrafer: §§ 20-31

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 23 april 2018 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

1.Årsredovisning 2017 Degerfors kommun
Dnr 00045-2018   
2.Revisionsberättelse för Degerfors kommun för 2017
Dnr 00045-2018  
3.Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för 2017
Dnr 00045-2018  
4.Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden, kultur- och utbildningsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden för 2017
Dnr 00045-2018  
5.Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnden för 2017
Dnr 00045-2018  
6.Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbolagen AB 2017
Dnr 00074-2018  
7.Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbyggen AB 2017
Dnr 00075-2018   
8.Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Industrihus AB 2017
Dnr 00077-2018   
9.Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Energi AB 2017
Dnr 00076-2018   
10.Återrapportering ägardirektiv för kommunens helägda bolag för 2017
Dnr 00068-2018   
11.Borgenstak för kommunens helägda bolag
Dnr 00029-2018   
12.Nämndernas begäran om överföring av investeringsbudget från 2017 till 2018
Dnr 00055-2018   
13.Överenskommelse om intrångsersättning inför beslut om bildande av naturreservat på Lidetorpsmon (Liden 1:2)
Dnr 00051-2018   
14.Antagande av medborgarlöften 2018-2019
Dnr 00081-2016   
15.Ändring av sotningstaxa: Ny konstruktion av prissättning för rengöring för Bergslagens Räddningstjänst (BRT)
Dnr 00050-2018   
16.Beslut om att Degerfors kommun ställer sig bakom Strategi för Hälsa
Dnr 00046-2018   
17.Degerfors kommuns jämställdhets- och jämlikhetsplan 2018-2020 (aktiva åtgärder)
Dnr 00062-2018   
18.Allmänhetens tillgång till kommunfullmäktige (radiosändning, annonsering m.m.)
Dnr 00096-2017   
19.Svar på motion: Inför förbud mot organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan
Dnr 00278-2017   
20.Revisionsrapport: Granskning av hantering av riktade statsbidrag
Dnr 00234-2017   
21.Redovisning av nämndernas besvarade medborgarförslag
22.Anmälan av motion: Äldreboende/Trygghetsboende i Åtorp
Dnr 00056-2018   
23.Anmälan av medborgarförslag: Undersök flytt av Vulkanmarken till Medborgargatan
Dnr 00065-2018   
24.Anmälan av medborgarförslag: Samlingssalen i Västergården visar samtliga Degerfors IFs matcher
Dnr 00088-2018   
25.Anmälan av medborgarförslag: Byt omedelbart ut felaktig skylt till Mor Marias gata
Dnr 00090-2018   
26.Val och entlediganden
Dnr 00198-2014

Anslag/bevis Valnämnden
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-05

Justerade paragrafer: § 9-16

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Stiftelser 2018-04-09
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-05

Justerade paragrafer: § 1

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Kommunstyrelsen 2018-04-09
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-05

Justerade paragrafer: §§ 63-89

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 2018-03-28
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 2-3

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Max Tolf, kommunchef och ekonomichef

Anslag/bevis Servicenämndens arbetsutskott 2018-03-26
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-05
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-27

Justerade paragrafer: §§ 7-10

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 6-18

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2018-03-21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 7-12

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Dick Ericsson, sekreterare

Anslag/bevis Bygg- och miljönämnden 2018-03-27
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 20-29

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-29
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-24

Justerade paragrafer: §§ 27-33

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare