Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. På den digitala anslagstavlan publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i nämndhusets entré.

Anslag/bevis Servicenämndens arbetsutskott 2018-02-08
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-22
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-16

Justerade paragrafer: §§ 1-6

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Kultur- och utbildningsnämnd 2018-02-14
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-22
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-16

Justerade paragrafer: §§ 2-16

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-19
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-21
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-15

Justerade paragrafer: §§ 26-37

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-02-19
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-20
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-13

Justerade paragrafer: Sekretess §§ 13-17

Förvaring av protokollet: Överförmyndarkontoret

Annelie Olsson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-02-19
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-20
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-13

Justerade paragrafer: §§ 6-12, sekretess §§ 13-17

Förvaring av protokollet: Överförmyndarkontoret

Annelie Olsson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Gymnasienämnden 2018-02-16
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-19
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-12

Justerade paragrafer: §§ 12

Förvaring av protokollet: Skolförvaltningen

Henrik Bajrovic, nämndsekreterare

Kungörelse kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige kallas härmed till samamnträde måndagen den 26 februari kl. 18.30 i Höglunda, Nysund, Åtorp.

OBS! Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats, på kansliavdelningen och på biblioteket.

Ärenden

 1. Hyresavtal för Stora Valla IP mellan Degerfors kommun och Degerfors IF
 2. Antagande av CEMR-deklarationen
 3. Antagande av näringslivsstrategi 2018-2022
 4. Beslut om uppräkning av sammanträdesarvoden 2018
 5. Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, folköl, tobak och kontroll av receptfria läkemedel i butik
 6. Ändring av principbeslut om öppen källkod som standard
 7. Svar på motion: Handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa
 8. Svar på motion: Purple Flag-certifiering för Degerfors kommun
 9. Svar på motion: Minska effekterna av växthuseffekten
 10. Revisionsrapport förstudie: Hantering av arvoden till förtroendevalda
 11. Revisionsrapport: Granskning av bokföringsunderlag och rutiner kopplat till leverantörsfakturor
 12. Anmälan av motion: Inför förbud mot organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan
 13. Anmälan av motion: Medborgardialog införs enligt SKLs modell i Degerfors kommun
 14. Anmälan av medborgarförslag: Gatunamn som berättar om vår bygd
 15. Val och entledigande

Anslag/bevis Socialnämnden - Sekretess OSL 26:1 2018-02-14
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-15
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-09

Justerade paragrafer: §§ 1

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Kommunstyrelsen 2018-02-05
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-06

Justerade paragrafer: §§ 21

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2018-01-31
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-12
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-06

Justerade paragrafer: §§ 1-6

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Annica Blomgren, registrator

Anslag/bevis Kultur- och utbildningsnämnden 2018-01-31
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-07
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-01

Justerade paragrafer: §§ 1-5

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Bygg- och miljönämnden 2018-01-30
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-07
Datum då anslaget tas ner: 2018-03-01

Justerade paragrafer: §§ 1-19

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare