Pågående planärenden

Samråd

Förslag till detaljplan för del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk finns tillgängligt för samråd under perioden 11 juli – 27 augusti 2018.

Planområdet är beläget nästan längst ut på Degernäsudden i norra delen av Degerfors tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk. Vid placeringen och utformningen av byggnad och anläggningar ska hänsyn tas till värdena i den omgivande miljön. Del av området omfattas av strandskydd vilket föreslås upphävas. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Det planförslaget medger bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL. Planhandlingarna finns tillgängliga på biblioteket och nämndhuset i Degerfors samt nedan under rubriken relaterad information.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 27 augusti 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Med anledning av semestertider är samrådstiden förlängd från normala 3 veckor till drygt 6 veckor.