Särskola

Från och med den 1 januari 2011 hör särskolans elever organisatoriskt och fysiskt till den grundskola som han eller hon går på.

Barn och unga som på grund av lindrig utvecklingsstörning inte bedöms nå grundskolans kunskapsmål erbjuds grundsärskola. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara grundskolan.

Ansvarig för inskrivningar till särskola är särskolesamordnare Ann-Kristin Brännström.