Våra skolor och fritidshem

I Degerfors kommun har vi sex grundskolor. Fem av dessa är för barn som går i förskoleklass till
årskurs 6, den sjätte är vår högstadieskola för årskurs 7-9.

Barn i förskoleklass och grundskola som behöver omsorg före och efter skoldagen, när vårdnadshavare arbetar eller studerar är välkomna till kommunens fritidshem.

Under varje flik hittar du information om respektive skola och fritidshem. 

Bruksskolan F-6

På skolan går det cirka 180 elever och det finns förskoleklass, två fritidshem och sex klasser i årskurserna 1-6. Det finns också en förberedelsegrupp med nyanlända elever från olika länder i åldrarna 7-13 år. Besöksadress, Stationsvägen 20, Degerfors

På Bruksskolan vill vi att alla barn ska känna trygghet i skolan och arbetar aktivt mot ett trygghetsmål. Vi står för en gemensam värdegrund vilken bygger på trygghet, hänsyn samt kunskap och lärande.

Likabehandlingsteam

Bruksskolan har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i likabehandlingsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Likabehandlingsteamet leds av rektor och består därutöver av kurator samt fyra lärare.

Bruksskolans likabehandlingsplanPDF

Fritidshem

På Bruksskolan finns två fritidshem, Andromeda och Pegasus. Öppning och stängning sker på Andromeda klockan 06.15 respektive 18.00. Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras klockan 07.00 i matsalen. Sexåringar med fritidshemsplats äter lunch i matsalen klockan 11.00. Mellanmål serveras i matsalen klockan 14.00 för Andromeda och cirka klockan 14.15 för Pegasus.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider för vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Personalrum, tel: 0586-483 45
Andromeda förskoleklass och fritidshem, tel: 0586-483 41
Pegasus förskoleklass och fritidshem, tel: 0586-483 42

Sjukanmälan

Vintergatan F-2, tel: 0586-481 65
Elev i årskurs 3-6, tel: 0586-486 27

Parkskolan F-6

Parkskolan har cirka 180 elever. Det finns förskoleklass samt sex klasser i år 1-6. På Parkskolan finns Vågen, kommunens särskola för elever i åk 1-6. Det finns två fritidshem för elever i F-2 och en fritidsklubb för de äldre eleverna. Besöksadress, Parkgatan 2, Degerfors

På Parkskolan arbetar vi utifrån att alla elever är lika mycket värda och att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt under sina år på skolan. Vi arbetar för att alla elever som lämnar skolan ska ha nått de kunskapsmål som är uppsatta och ha en bibehållen nyfikenhet och lust att lära.

Vårt arbete vilar på en värdegrund vilken bygger på trygghet, hänsyn och ansvar.

Likabehandlingsgrupp

Gruppen består av rektor, skolkurator och personal representerad från skolans olika arbetslag. Rektor har det yttersta formella ansvaret enligt gällande styrdokument. På Parkskolan arbetar vi utifrån ”Likabehandlingsplan/Årlig plan mot kränkande behandling”. Den innehåller både en kommungemensam del samt en lokal del gällande Parkskolan. Planen beskriver flera främjande insatser för elevernas trygghet och studiero. Vi arbetar med elevinflytande och på skolan finns ett flertal råd där elever är delaktiga. Planen beskriver också hur skolan arbetar för att motverka diskriminering samt hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka, samt åtgärda kränkande behandling.

Degerfors skolors vision i arbetet är:

”Våra skolor präglas av respekt för människors olikheter och skolorna ska vara trygga för våra elever.”

Parkskolans likabehandlingsplanPDF

Fritidshem

Parkskolan har två fritidshem för elever i år F-2, Bikupan och Lergöken, och en fritidsklubb för de äldre eleverna i år 3-6, Sjöboden.

Öppning sker på Bikupan varje morgon klockan 06.15 och stängning klockan 18.00 på Bikupan.

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras i matsalen klockan 07.00. Mellanmål serveras i matsalen mellan klockan 14.00 och 15.00.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

I Parkskolans likabehandlingsplan finns skolans värdegrund och ordningsregler att läsa. Dessa gäller även under elevers vistelsetid på fritidshemmen.

Kontakt

Bikupan, tel: 070-420 54 11
Lergöken, tel: 070-420 54 12
Sjöboden, tel: 070 420 54 13

Sjukanmälan

Samma nummer gäller för sjukanmälningar till respektive avdelning.

Strömtorpsskolan F-6

Strömtorpsskolan har cirka 200 elever. Det finns en förskoleklass och nio klasser i årskurs 1-6.
För elever i årskurs F-2 finns två fritidshem och för de äldre eleverna finns en fritidsklubb. Besöksadress, Hantverkaregatan 32, Degerfors

På Strömtorpsskolan arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som bygger på hänsyn, uppmuntran och trygghet.

Våra mål för verksamheten på skolan är hälsa och trygghet samt ökat fokus på kunskap och lärande. För att befästa dem i den dagliga verksamheten arbetar vi bland annat med teman i åldersblandade grupper och vi riktar extra fokus på läsglädje och läsutveckling med start i förskoleklassen.

Förskoleklasserna och fritidshemmen arbetar även med mål rörande vardagsinflytande och trygghet.

Likabehandlingsgrupp

Skolan har ett likabehandlingsgrupp som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att förebygga och motverka alla former av mobbning eller annan kränkande behandling. Arbetet i gruppen utgår från skolans likabehandlingsplan. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda mobbning och kränkningar.

Likabehandlingsgrupp består av rektor och består därutöver av kurator samt fyra lärare.

Samordnare för likabehandlingsgrupp är Laila Dahlsberg,

Strömtorpsskolans likabehandlingsteamPDF

Strömtorpsskolans fritidshem

På Strömtorpsskolan finns två fritidshem för elever i år F-2, Delfinen och Pärlan.
För de äldre eleverna finns en fritidsklubb, Hajen.
Öppning och stängning sker på Pärlan kl. 06.15 resp. 18.00.
Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (förälder/föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras kl. 07.00 i matsalen. Sexåringar med fritidshemsplats äter lunch i matsalen kl. 11.30. Mellanmål serveras 14.00 - 14.30 i matsalen. Olika tider för respektive fritids finns för att få så lite kötid som möjligt.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Personalrum, tel: 0586-482 16
Pärlan, tel: 0586-483 89
Delfinen, tel: 0586-482 62
Hajen fritidsklubb, tel: 0586-484 09

Sjukanmälan

Årskurs 1: 070-420 54 04
Årskurs 2: 070-420 54 08
Årskurs 3: 070-420 54 06
Årskurs 4: 070-420 54 07
Årskurs 5: 070-420 54 05
Årskurs 6: 070-420 54 03

Svartå skola F-6

Svartå skola är en skola med drygt 50 elever. På skolan finns en fritidsavdelning, förskoleklass och tre klasser. En 1-2:a, en 3-4:a samt en 5-6:a. Skolan ligger i tätorten Svartå en dryg mil söder om Degerfors. Besöksadress, Letstigen 14, Svartå

Svartå skolas Likabehandlingsteam

Skolan har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i likabehandlingsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Svartåskolans likabehandlingsplanPDF

Svartå skolas fritidshem

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, sk planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Personalrum, tel: 0585-501 00
Björken förskoleklass och fritidshem, tel: 0586-48271.

Sjukanmälan

Förskoleklass och fritidshem, tel: 0586-48271
Elev i årskurs 1-6, tel: 0585-501 00

Åtorps skola F-6

Åtorps skola har cirka 60 elever och ligger cirka en mil söder om Degerfors.
Besöksadress, Lidetorpsvägen 20, Åtorp

Åtorps skolas trygghetsgrupp

Skolan har ett trygghetsgrupp som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i trygghetsgruppen vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Åtorps skolas likabehandlingsplanPDF

Vår värdegrund

På vår skola ska alla trivas och känna sig välkomna, därför låter vi alla vara med.

Vi visar varandra hänsyn och är positiva mot varandra, därför ger vi varandra arbetsro och uppmuntrar varandra.

Vi bidrar alla till en känsla av trygghet och delaktighet, därför behandlar vi andra som vi själva vill bli behandlade.

Åtorps skolas fritidshem

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Personalrum, tel: 0586-73 02 16
Eken förskoleklass och fritidshem, tel: 0586-486 22

Sjukanmälan

Elev i årskurs 1-6, tel: 0586-73 02 16

Stora Vallaskolan 7-9

Stora Vallaskolan är kommunens enda skola för årskurserna 7-9. På Stora Vallaskolan går cirka 310 elever indelade i 10 klasser. Besöksadress, Stora Vallavägen 11, Degerfors

Vårt arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, ansvar och respekt. Lärarna arbetar i arbetslag och varje arbetslag leds av en samordnare.

Eleverna ska stimuleras till nyfikenhet, lust att lära, delaktighet och att ta eget ansvar. Alla elever ska bli sedda och ges möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att nå målen när det gäller styrdokumentens kunskaper och färdigheter.

För att öka elevers delaktighet och inflytande finns elevråd, matråd, trivselråd och idrottsråd med representanter från elever och personal.

Värdegrund

Följande tre områden är utvalda att symbolisera den värdegrund som finns på vår skola. Värdegrunden gäller alla som arbetar eller går i skolan på Stora Vallaskolan.

Trygghet

"Alla på Stora Vallaskolan känner sig trygga"

 • vi har fungerande antimobbinggrupp i varje arbetslag, och det ska finnas representanter för både elever och personal med i dessa grupper.
 • på skolan finns även en central antimobbinggrupp där representanter (personal) från alla arbetslag finns representerade. Denna grupp leds av rektorn.
 • mentorskapet är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska känna sig trygga och sedda i verksamheten. Varje mentor ska regelbundet ha samtal med eleverna i sin klass. Mentor ska ha regelbunden kontakt med hemmet för att informera om elevernas skolsituation.
 • elevhälsan stöttar arbetslagen i elevomsorgsarbetet.
 • all personal på skolan är delaktig i skolans elevomsorgsarbete.

Respekt

"På Stora Vallaskolan respekterar vi varandra"

 • genom att ta sig tid att lyssna på varandra visar vi varandra respekt.
 • genom att använda ett vårdat språk.
 • vi accepterar varandras olikheter (exempelvis kön, kläder, hudfärg, religion, språk).
 • vi visar varandra ett trevligt bemötande.
 • följa skolans trivsel- och ordningsregler.

Ansvar

"På Stora Vallaskolan tar vi ansvar för vårt arbete i skolan"

 • genom att komma i tid.
 • ha med sig det arbetsmaterial som krävs.
 • man tar ansvar för sina handlingar och de konsekvenser det medför.
 • läsa läxor och lämna in arbeten på utsatt tid.

Stora vallaskolans likabehandlingsplanPDF

Sjukanmälan

Arbetsenhet A, tel: 0586-483 10

Arbetsenhet B, tel: 0586-482 07

Arbetsenhet C, tel: 0586-481 71

Arbetsenhet D, tel: 0586-483 11

Arbetsenhet H, tel: 0586-482 86