Grundskola

Grundskolorna i Degerfors är indelade i fyra skolområden där varje område har en egen rektor med övergripande ansvar för verksamheten.

Grundskolans verksamhet bygger och utvecklar sin verksamhet utifrån målen och värderingarna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11), kommunens skolplan samt skolornas lokala kursplaner.

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål för grundskolans verksamhet är att

  • ökat fokus på kunskap och lärande
  • allas delaktighet och inflytande
  • ökad samverkan med närsamhället
  • god hälsa och trygghet
  • entreprenörskap, ökad upptäckarlust och nyfikenhet.

Skolan ska ge eleverna en bred kunskapsbas som gör dem beredda för ett liv i ett samhälle med allt snabbare utvecklingstakt. Vi arbetar för att eleverna ska uppleva tiden i skolan såväl meningsfull som lustfylld. Eleverna ska ges möjlighet till inflytande, eget ansvar, kunna påverka och känna delaktighet.

En gång per termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Där diskuterar vi hur eleven har det i skolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan.

Blanketter hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.